KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA

HASTA AYDINLATMA METNİ

Prof. Dr. İbrahim Esinler kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermektedir. Prof. Dr. İbrahim Esinler tarafından sizlere sunulmakta olan sağlık hizmetleri sürecinde paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, saklanması ve imhası konularında sizi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan bu aydınlatma metnini siz değerli hastalarımızın dikkatine sunulmaktadır.

Mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi ve sağlık hizmetine mahsus özel nitelikli kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kaydedebilecek, arşivleyebilecek, güncelleyebilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 1. Veri Sorumlusu

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Prof. Dr. İbrahim Esinler tarafından yapılmaktadır.

Tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veri, veri sorumlusu olarak yürürlükte bulunan tüm yasal mevzuata uygun davranarak, hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza edilmektedir.

 1. Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler

Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ve sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın III. maddede belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir;

 • Kimlik Bilgileri:Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileri:Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Finans Bilgileri:Faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.

 

 • Kamera Kayıtları: Muayenehanemizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı ortak alanlarda alınmakta olan kamera kaydı görüntüleriniz.
 • Sağlık Bilgileri:Muayene verileriniz, tıbbi özgeçmişinize ait veriler, tıbbi soy geçmişinize ait veriler, laboratuvar sonuçlarınız, tıbbi görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz, klinik takip videolarınız. Muayene öncesi danışma, teşhis, tedavi ve takip sürecinde doktorunuz ile dijital ortamda (E-posta, SMS, sosyal medya, dijital mesajlaşma platformları vb.) yapılan tüm görüşme ve yazışmalar. İşlem öncesinde size sunulan tüm aydınlatma metinleri ve onam formları. Diğer sağlık kuruluşlarında kayıt altına alınmış ve muayenehanemizde dosyanızda bulunması tıbben gerekli görülen sağlık verileriniz de bu kapsamdadır.  Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen sosyal, ailevi ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz bu kapsamdadır.
 • Genetik Veriler: Gen testinde yer alan genetik verileriniz.
 • Sigorta Bilgileriniz: Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.

 

 • Görsel Kayıtlar: İşlem öncesi – sırası – sonrası alınan iki ve 3 boyutlu fotoğraflar ile video kayıtları.
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Prof. Dr. İbrahim Esinler tarafından elde edilen kişisel verileriniz size etkili, güvenli ve kaliteli bir sağlık hizmetinin sunulması amacıyla kullanılacaktır. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları arasında kimliğinizi teyit etme, doktor hasta iletişiminin sağlanabilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi, sağlık hizmeti finansmanının planlanması ve yönetimi, muayenehanemizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ilaç ve malzeme temini bulunmaktadır. Muayenehanemizden randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme amacıyla iletişim verileriniz kullanılabilecektir.

Kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin temini, yetkisiz işlemlerin izlenmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz kullanılabilecektir.

Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İlgili mevzuatlar uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilmesi amacıyla kişisel verileriniz kullanılabilecektir.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, Prof. Dr. İbrahim Esinler’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Prof. Dr. İbrahim Esinler’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmektedir. Kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi KVKK ve sair yasal mevzuat hükümleridir.

Prof. Dr. İbrahim Esinler tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde ve KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olması veya rızaya hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

KVKK’nın 6/1. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler açık rızanın olması halinde işlenebilmektedir. KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca ise, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Bu kapsamda, KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca, Prof. Dr. İbrahim Esinler tarafından sağlanmakta olan sağlık hizmetleri esnasında, kişisel sağlık verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz Prof. Dr. İbrahim Esinler tarafından sağlanmakta olan sağlık hizmetleri esnasında elde edilmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi, yüz yüze görüşmeler esnasında gerçekleşebileceği gibi, telefon, internet sitesi, e-posta ve dijital mesajlaşma platformları aracılığıyla da elde edilebilmektedir.

 1. Kişisel Veri Aktarımı

Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizin yazılı olarak izin verdiğiniz durumlarda KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, bu Aydınlatma Metninin III. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür.

Bu üçüncü kişi/kurumlar arasında, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişiler, kurumlar, kuruluşlar, bankalar, özel sigorta şirketleri, sandıklar, denetçiler, danışmanlar, iş ortakları, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz ve işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel üçüncü kişiler bulunmaktadır.

Bunlarla birlikte, kamera kayıtları kapsamındaki kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak;

 • İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuz bilgilerinize sunulmaktadır.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinize erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme haklarınızı kullanmanız halinde, talep ettiğiniz bilgiler tarafınıza, yazılı olarak elektronik ortamda veya tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.

 • Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

KVKK kapsamındaki taleplerinizi, “www.ibrahimesinler.com” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Aziziye Mah. Mesnevi Sok. 25/9 Çankaya/Ankara adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Prof. Dr. İbrahim Esinler